Ős-Dráva Program

Az Ős-Dráva Program egy komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő területfejlesztési koncepció, amely hosszútávon a fenntartható fejlődés feltételeit teremtheti meg hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánságban. A Program a tartós megoldásokat eredményező terület- és vidékfejlesztés első hazai mintaprogramjává válhat, és sikere esetén nemzetközi léptékben is modell-értékű lehet.

A program közvetlen előzményeként az elmúlt 10 évben több koncepcionális tervezési munkafázis zajlott le, amelyek feltárták a valós problémákat és rögzítették a célrendszert. Az előkészítés jelentősebb fázisai a következők voltak:

 • 2005-ben a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából dolgozták ki “Az Ormánság komplex rehabilitációs és területfejlesztési programja” című dokumentumot;
 • 2007-ben elkészült az Ős-Dráva Program vízellátó rendszerének koncepció-tanulmánya;
 •  Interreg-pályázat segítségével 2007-ben látott napvilágot a Vízügyi műszaki terv, a Tájgazdálkodási terv és a Területfejlesztési programterv, eredetileg 36 önkormányzat aktív bevonásával (Ős-Dráva Program tervei 2007. Készült az Interreg III/A közösségi kezdeményezés Szlovénia/Magyarország/Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 SL-HU-CR/05/4012- 106/2004/01/HU-103 jelű projekt támogatásával).

A 2011. január 14-én kihirdetett Új Széchenyi Terv Pályázati Kézikönyvének Nemzeti Programjai között az Ős-Dráva Program is szerepelt. A Kormány vállalta, hogy az Ős-Dráva Program elindításával, a természeti-környezeti viszonyokkal összhangban lévő vízgazdálkodás helyreállítása eszközével segíti a gazdasági értelemben súlyosan elmaradott, de természeti adottságokban gazdag, egykor virágzó mezőgazdaságáról és arra épülő gazdag néprajzi hagyományairól híres Ormánság fejlesztését.

Az előkészítő munkákat követően Magyarország Kormánya 2012. július 17-én határozatot hozott az Ős-Dráva Programról (1242/2012. (VII.17.) Korm. határozat). A kormányzat szándéka szerint az Ős-Dráva Program tervezési területén (ami az Ormánság legnagyobb részét magában foglalja) meg kell teremteni a felszíni vízrendszerre alapozott komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távon is fenntartható fejlődés feltételeit.

A program összehangolásáért Tiffán Zsolt, miniszteri biztos a felelős, munkáját a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban működő 4 fős Titkárság segíti. Az Ormánságban a program megvalósítását a Kémesen található Ős-Dráva Programiroda (Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.) támogatja.  

Az Ős-Dráva Program megvalósításáért az Ős-Dráva Konzorcium a felelős, amelynek a Baranya Megyei Önkormányzat (BMÖ), a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Dél-Baranyáért Alapítvány a tagja.

Ős_Dráva települések térkép

A helyzetértékelés alapján a következő beavatkozási célterületek fogalmazhatók meg:

 • A térség kulturális hagyományain és természeti adottságain alapuló gazdálkodási mód megteremtésével fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása;
 •  Előtérbe kell kerülnie a táji adottságokhoz igazodó víz- és tájgazdálkodásnak, amely a jelenlegihez képest a helyi lakosság szélesebb köre számára biztosíthat megélhetési lehetőséget;
 •  E változások következményeként a térségi társadalmi-kulturális élet újjászervezése;
 • Egy sikeres, a helyi adottságok segítségével prosperáló térség turisztikai fejlesztése.

Az Ormánságban uralkodó problémák (térség általános gazdasági hanyatlása, a lakosság kor- és képzettség szerinti összetételének kedvezőtlen alakulása, alacsony népsűrűség, inaktív népesség magas aránya, kedvezőtlen infrastrukturális ellátottság és közlekedési viszonyok, gyenge és tőkehiányos vállalkozói szféra, a legnagyobb létszámú munkavégzést a közfoglalkoztatási programok biztosítják) megoldásaként olyan összefüggő program vált szükségessé, amely a terület környezeti állapotának, infrastruktúrájának és szociális helyzetének javítása révén megteremti a természeti és társadalmi adottságokhoz jól illeszkedő tájgazdálkodási feltételeket. Éppen ezért a térség fejlesztése több pilléren kell, hogy álljon. Ezek a pillérek a következők:

 1. A táji adottságokhoz igazodó vízrendezés (vízkormányzás átalakítása)
 2. Tájhasználat-váltás és tájtagolás
 3. Gazdaságfejlesztés – külterjes mezőgazdaság (gyümölcsészet, legeltető állattartás, háztáji baromfitartás, kertészet stb.)
 4. Gazdaságfejlesztés – feldolgozó ipar, megújuló energia
 5. Turizmusfejlesztés
 6. Humánerőforrás-fejlesztés
 7. A fenti hat projektcsoport egységes projektmenedzsmentet és kommunikációt igényel

A program egyik alappillére a vízrendezés, a tájhasználat-váltás, illetve a tájtagolás módosítása a térségben. A program keretében – a gyors sodrású Drávából kiemelve a vizet – elárasztásra kerül az a régi csatornarendszer, amelynek egy része már évekkel ezelőtt kiszáradt, beszántásra került, így a környező területek értéktelenné váltak. A projekt eredményeként tehát a vízellátó hálózat vízvisszatartáson alapuló tározókon és csatornarendszereken keresztül juttatja el a vizet közvetlenül a gazdálkodók közelébe. A fejlesztés eredményeként a csatornarendszerben folyó víz újra termékennyé és állatvilágban gazdaggá teszi a térséget, a területek mezőgazdasági szempontból újra értékessé válnak. Az újra termékennyé váló földterületek alapját képzik az extenzív állattartásnak és a mezőgazdasági termelésnek.

 A program komplexitását az adja, hogy a vízrendezési feladatokon kívül szociális problémákat is meg kell oldani, a térségben élők számára jövőképet kell adni. A Program keretében képzéssel, átképzéssel, szakképzéssel kívánunk versenyképes szakmát adni a térségben élő, hátrányos helyzetű célcsoportok számára.

A program egy másik sikerének kulcsa a helyi adottságok kihasználása. A program keretében meg kell teremteni a feldolgozóipar alapjait, a helyben élők számára a helyi termékek készítésének és értékesítésének lehetőségét, egységes védjegyrendszert kell kialakítani.

 A turizmus fejlesztése szintén kiemelt fontosságú része a projektnek. Ehhez kapcsolódóan elindult az ormánsági fakazettás templomok felújítása és látogathatóvá tétele, valamint az egybefüggő kerékpárút kialakítása a térségben.

 Baranya határ menti megye, ezért a szomszédos Horvátországgal való jó kapcsolat, a gazdasági együttműködések megteremtése és elmélyítése érdekében elengedhetetlen új határátkelők nyitása a térségben, ez is a program sikerének egyik tényezője.

A probléma megoldása kizárólag egymással összefüggő, minden területre kiterjedő beavatkozás-sorozattal lehetséges, mert csak így lehet hosszú távú és tartós eredményeket elérni.

[important]Szakmai anyagok[/important]


cun

Települések

Települések az Ős-Dráva Program tervezési területén  

Oldal megtekintése »